Skip to content

Docentencollectief

voor leraren, docenten, bestuurders en overige medewerkers in het voortgezet en hoger onderwijs

Wetenschappelijke debatcultuur

Het bevorderen van fundamenteel wetenschappelijk debat.

Depolitiseren

Het tegengaan van de beïnvloeding van onderwijs en onderzoek door dogmatische ideologieën van welke aard dan ook.

Onderwijs op locatie

Het bepleiten van onderwijs op locatie als een unieke en onvervangbare vorm van educatie.

Verbinden

Het vormen van een gemeenschap van mensen die de vorige doelstellingen onderschrijven.

Aanleiding tot de vorming van een docentencollectief

Het initiatief tot oprichting van het docentencollectief is ontstaan tijdens de coronatijd van 2020-2022 door onze bezorgdheid over het ontbreken van een academisch debat over de aanpak van de bestrijding van dit virus. Er was geen wetenschappelijke onderbouwing voor de ingezette drastische maatregelen (mondkapjes, 1,5 m afstand houden, schoolsluitingen, handen wassen, avondklok) en serieuze tegengeluiden werden onderdrukt.

Ook was er geen oog voor de grote negatieve impact van de rigoreuze maatregelen. De schade voor met name voor opgroeiende jongeren blijkt inmiddels uit bijvoorbeeld de verontrustende studie van het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (NIVEL) van 12 september 2022, het rapport ‘Gedaald welbevinden, geknakt vertrouwen. De impact van de coronacrisis op studenten‘ van het Nederlands Jeugdinstituut (mei 2022) en het rapport ‘Jong na corona‘ van het Trimbos-instituut en de Universiteit Utrecht van 28 juni 2023.

Er is momenteel van regeringswege nog steeds een grote onwil om de gekozen aanpak te evalueren. Daardoor is het lastig om te bepalen wat er nu echt waar en wat is er niet waar, en wat de verschillende perspectieven zijn.

De maatregelen zijn echter inmiddels in een permanente Wet Publieke Gezondheid opgenomen (met goedkeuring van een meerderheid van de leden van de Tweede en Eerste Kamer) en kunnen in de toekomst nog eenvoudiger worden toegepast met wederom grote schadelijke gevolgen voor de opgroeiende jeugd.

Korte probleemanalyse

De coronacrisis heeft naast het gebrek aan debat en tegengeluid over de Coronacris een nog veel breder probleem aan de oppervlakte gebracht, namelijk dat op veel meer fundamentele vraagstukken geen echt kritisch wetenschappelijk debat wordt gevoerd. Denk bijvoorbeeld aan de klimaatverandering, de rol van de Europese Unie, immigratie, de nieuwe stikstofnormen, de wokebeweging, enz. enz. Integendeel, vaak is er één voorgeschreven werkelijkheid die als fait accompli wordt geaccepteerd en onderwezen. Daarmee verzaken het voortgezet en hoger onderwijs één van hun grondtaken: het opleiden tot kritisch denken. Het is de taak van met name een universitaire opleiding om studenten te leren elk onderwerp van verschillende kanten te bestuderen, daarbij een definitief oordeel opschortend tot er voldoende bewijsmateriaal is. De universiteit is de plek waar een veelheid van visies op de werkelijkheid naast elkaar worden verdragen en aangemoedigd. Wetenschappelijk denken is leren omgaan met onzekerheid. Vanwege die onzekerheid is het essentieel om op onderzoek te blijven gaan, alle standpunten in beschouwing te nemen, te bediscussiëren en alternatieven te bedenken en te testen.

Missie en speerpunten

We beschouwen het als onze plicht en missie om het debat over bovenstaande thema’s open te breken: er moet over van gedachten gewisseld kunnen worden met aandacht en respect voor elkaars argumenten en gevoelens. Wij willen uitdrukkelijk niet één standpunt uitdragen en zijn geen politieke stroming.

Het Docentencollectief heeft de volgende speerpunten geformuleerd:

1. Het bevorderen van een open wetenschappelijke debatcultuur met wetenschappelijke aandacht voor ‘tegengeluid’.

2. Het tegengaan van de beïnvloeding van onderwijs en onderzoek door dogmatische ideologieën van welke aard dan ook.

3. Het bepleiten van onderwijs op locatie als een unieke en onvervangbare vorm van educatie.

4. Het verbinden van collega’s die de eerste drie speerpunten onderschrijven.

Sluit u aan!

Om onze doelstellingen te bereiken, zoeken we mensen die ons willen ondersteunen, liefst actief of anders ook passief. We hebben om te beginnen mensen nodig om de strategie vorm te geven en om de organisatie verder op te zetten. Indien u belangstelling heeft, geef dan graag hieronder uw E-mailadres op, dan houden we u op de hoogte. Geef graag ook aan, aan welke instelling u in welke functie verbonden bent (is niet verplicht) en op welke manier u ons wilt steunen (dat kan zijn als actief lid, maar morele steun is ook welkom!). Stuur graag een E-mail bericht naar contact@docentencollectief.nu.