Skip to content

Missie, speerpunten, strategie

Missie en speerpunten Docentencollectief

We beschouwen het als onze plicht en missie om het debat over de in de probleemanalyse genoemde thema’s open te breken: er moet over van gedachten gewisseld kunnen worden met aandacht en respect voor elkaars argumenten en gevoelens. Wij willen uitdrukkelijk niet één standpunt uitdragen en zijn geen politieke stroming.

Het Docentencollectief heeft de volgende speerpunten geformuleerd:
1. Het bevorderen van een open wetenschappelijke debatcultuur met wetenschappelijke aandacht voor ‘tegengeluid’.
2. Het bewerkstelligen van onvoorwaardelijk open onderwijs op locatie.
3. Het stimuleren van het vermogen tot kritisch inhoudelijk denken over complexe maatschappelijke problemen.
4. Het verbinden van collega’s in het voortgezet en hoger onderwijs die aansluiting zoeken bij gelijkgestemden

Ad 1. Het bevorderen van een wetenschappelijke debatcultuur zien we in eerste instantie als een opgave voor het wetenschappelijke onderwijs en degenen die wetenschappelijk onderzoek uitvoeren.

Ad. 2 Onder onvoorwaardelijk open onderwijs verstaan we fysiek onderwijs op de instelling voor alle leerlingen en studenten, dus geen gehele of gedeeltelijke lock-downs, geen coronatoegangsbewijs en geen online onderwijs, ook niet gedeeltelijk. We zijn tegenstander van het opleggen van niet-geëvalueerde en zelfs bewezen schadelijke maatregelen die niet opwegen tegen de eventuele voordelen ervan.

Ad 3. Het stimuleren van kritisch inhoudelijk en gestructureerd denken is vooral een opgave voor het onderwijs. Het docentencollectief richt zich op het voortgezet en hoger onderwijs, maar deze missie begint uiteraard bij het primair onderwijs.

Ad 4. We zijn een gemeenschap van gepassioneerde en kritische bij het onderwijs betrokken mensen die zich grote zorgen maken over de momenteel opgroeiende jongeren die zich in de toekomstige maatschappij staande moeten zien te houden. We zien het als onze plicht om hier samen aan te werken. Vooralsnog bestaat de verbinding die we bieden uit het geven van een stem aan de vrij denkende en kritische gemeenschap, aangezien veel kritische collega’s zich alleen voelen staan en zich vaak niet durven te uiten.

Voorgestelde strategie

Om bovenstaande doelstellingen te bereiken, zoeken we mensen die ons willen ondersteunen, liefst actief of anders ook passief. We hebben om te beginnen mensen nodig om de strategie vorm te geven en om de organisatie verder op te zetten. Indien u belangstelling heeft, geef dan graag onder het menukopje “Blijf op de hoogte” uw E-mailadres op, dan houden we u op de hoogte. Geef graag ook aan, aan welke instelling u in welke functie verbonden bent (dit is echter niet verplicht) en op welke manier u ons wilt steunen (dat kan zijn als actief lid, maar morele steun is ook zeer welkom!).